Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Documente’ Category

Dragi Colegi,

Pe data de 17 mai a avut loc, la Arad, simpozionul naţional cu participare internaţională „Învăţământul geografic românesc între pasivitate şi reafirmare”, realizat de Universitatea de Veste „Vasile Goldis” din Arad (UVVG), în colaborare cu Asociaţia Profesională a Geografilor din România (APGR). Au participat cadre de conducere şi cadre didactice ale UVVG, specialişti ai Centrului de Didactică şi Educaţie Permanentă al universităţii arădene (CDEP), cadre didactice din învăţământul superior şi preuniversitar.  Simpozionul a beneficiat de prezenţa substanţială a APGR (preşedinte prof. univ. dr. Ioan Ianoş, Universitatea Bucureşti), de alţi colegi universitari şi din cercetare.

            Cu această ocazie, printre altele, a fost lansată „Carta albă a geografiei în învăţământul preuniversitar”, document programatic, sintetizând aspiraţiile legitime ale geografiei şcolare în noul context social şi educaţional; de asemenea, au fost prezentate cele şase lucrări din domeniul ştiinţelor educaţiei apărute în ultimii doi ani sub egida CDEP, al UVVG din Arad (disponibile şi pe site-ul cunoscut).  A fost abordată o gamă largă de probleme referitoare la geografie ca ştiinţă şi disciplină educaţională semnificativă, formarea specialiştilor în domeniu, rolul geografului şi al specialistului în geografie în comunitate şi societate, curriculum şcolar şi universitar european, restructurarea curriculumului în diferite ţări şi altele.

            Momentul este deosebit de important, deoarece Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei intenţionează să abordeze, într-o perspectivă apropiată, problematica presupusă de renovarea Curriculumului Naţional. Cu această ocazie a fost adoptat, printre altele, un proiect de acţiune pentru sprijinirea geografiei în învăţământul preuniversitar şi un curriculum de geografie modernizat.

            UVVG va realiza un volum semnificativ pe tematica acestui simpozion. Sunt aşteptate şi alte opinii, în conformitate cu elementele cuprinse în „Carta albă”. În acest context, vă rugăm să transmiteţi colegilor noştri aceste informaţii, precum şi „Carta albă”, anexată alăturat. Contribuţiile semnificative ale colegilor cu preocupări şi realizări în acest sens pot fi trimise pe adresa: geovolum@gmail.com.

            Mulţumesc pentru receptivitate, promptitudine şi o posibilă implicare!

             Octavian Mândruţ,  UVVG / CDEP

Nota admin: ”Carta albă” poate fi descărcată de aici: Carta alba Arad

Reclame

Read Full Post »

Read Full Post »

       I.  PROIECTARE / EVIDENŢĂ / EVALUARE

1. PROIECTARE

Programele şcolare în vigoare

a) Planificare anuală ;

b) Proiectarea unităţilor de învăţare ;

c) Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;

d)  Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă ;

e) Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare;

f) Crearea de softuri educaţionale în specialitate.

 2. EVIDENTA

a)  Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;

b)  Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri;

c)  Rezultate la examene naţionale ;

d)  Rezultatele evaluării predictive ;

e)  Rezultatele evaluărilor periodice ;

f)  Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale ;

g)  Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii,

h)  Evidenta elevilor capabili de performanta ;

i)  Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;

j)  Orarul saptamanal si al pregatirilor suplimentare;

k)  Subiecte la teze semestriale (unde este cazul);

l)  Fisa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual;

 3. INSTRUMENTE DE EVALUARE SI NOTARE

a)  chestionare;

b)  tipuri diferite de itemi de evaluare;

c)   grile, teste, etc.;

4. RESURSE MATERIALE PROPRII (liste)

a) cărţi, culegeri,  teste, etc. ;

b) dischete, CD-uri, DVD-uri, casete video, casete audio, folii retroproiector, etc. ;

c) atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate;

 5. DOCUMENTE CURRICULARE NECESARE

a) Programe şcolare ;

b) Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;

c) Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii ( M.Ed.C.I, I.S.J.) ;

d) Programele de examene naţionale ;

e) Subiectele pentru examene naţionale ;

6. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SPECIALITĂŢII:

a) mese rotunde, dezbateri, întâlniri ;

b) excursii, drumeţii ;

c) activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie;

         II.  DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI ÎNAINTARE ÎN  CARIERĂ

 1. PERFECTIONARE METODICA

a)  definitivat, grade didactice, doctorat ;

b)  cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;

c)  participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;

d)  participare cu referate la cercurile pedagogice ;

e)  cercetare ştiinţifică.

2. ACTIVITATE PUBLICISTICA

a)  articole in diverse publicaţii;

b)  cărţi in domeniul educaţional;

c)  caiete metodice / ghiduri metodologice.

 3. DOCUMENTE PRIVIND CALITATEA DE :

a) mentor ;

b) tutore;

c) formator local/ judeţean/ naţional;

d) propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ examene naţionale;

e) membru în comisia de organizare a concursurilor/ olimpiadelor/ examenelor naţionale;

f) însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;

g) membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.Ş.J./ M.Ed.C.I.( contribuţii la elaborarea programe şcolare , regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)

h) coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate;

i) îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate;

j) evaluator manuale;

k) membru în comisii ştiinţifice;

4. PARTICIPAREA LA PROIECTE ŞI PARTENERIATE:

a) rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale

b) proiecte de parteneriat educaţional: local/ judeţean /  naţional / internaţional;

c) proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./ M.Ed.C.I;

d) coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;

e) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale; realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.

 5. PREMII ŞI RECOMPENSE:

a) scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.Ed.C.I, Guvernul/ Preşedinţia României , alte instituţii centrale;

b) salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire diplome acordate la nivel local şi judeţean; 

Read Full Post »

FIŞA  DE EVALUARE A CERCULUI PEDAGOGIC NR. …

RESPONSABIL CERC

Unitatea şcolară

Locul de desfăşurare  
Unităţile şcolare în componenţa cercului  
Număr de participanţi  
Unităţi şcolare care au absentat  
Cadre didactice care au absentat  
Motivul absentării  
Cadre didactice care s-au implicat activ  în  activităţile desfăşurate  

 

Activitatea evaluată Evaluarea activităţii
Puncte tari Puncte slabe
     
     
     

Read Full Post »

Organizarea comisiilor metodice
An şcolar …………………

Dosarul comisiei metodice trebuie să cuprindă:

 • Planul managerial (anual, semestrial)
 • Programul de activităţi semestriale
 • Situaţia statistică a cadrelor didactice din comisia metodică
 • Situaţia disciplinelor opţionale (proiectare CDŞ- programe avizate ISJ)
 • Orarele claselor (încadrarea pe post)
 • Lista  manualelor  alternative  valabile
 • Evidenta atribuţiilor fiecărui membru la nivelul şcolii
 • Situaţia stagiilor de perfecţionare parcurse (conform tabelului de mai jos)
Nr. crt Nume    şi    prenume cadru didactic Denumire stagiu Perioada Nr. ore Unitateaorganizatoare
           
           
 • Informări semestriale asupra activităţii desfăşurate
 • Fişă de asistenţă conform modelului RODIŞ şi MARODIŞ
 • Fişă cu atribuţiile responsabilului de comisie metodică
 • Raport privind evaluarea fiecărui membru al comisie metodice şi propunerea calificativelor C.A.
 • Baza  de   date   cu  materialul   didactic(confecţionat,   recondiţionat, achiziţionat) existent în şcoală
 • Procese-verbale  de  la  fiecare  activitate , însoţite  de materialele   prezentate (proiecte    didactice-modele,    referate,    teste iniţiale-curente-sumative-modele,      rezultate,      concluzii,      măsuri amelioratorii)
 • Listele cu elevii participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare
 • Subiectele la olimpiade, concursuri şcolare, baremele de corectare-faza pe şcoală
 • Planificarea tezelor, a testelor de evaluare iniţială
 • Programa pentru Tezele cu subiect unic; Programa de Bacalaureat
 • Rezultate la simulări
 • Programele şcolare în vigoare
 • Ghiduri   metodologice   pentru   aplicarea   programelor  şcolare
 • Ghiduri de evaluare, M.E.C.T.-S.N.E.E.
 • Documentele legislative (ordine, ordonanţe, notificări)
 • Planificarea calendaristică, proiectarea pe unităţi de învăţare
 • Fişa postului
 • Alte materiale

PROCES VERBAL SEMNAT!

NOTĂ

Forme de activitate la nivelul comisiilor metodice:

 • referate
 • lecţii demonstrative
 • ateliere de lucru
 • dezbateri
 • schimburi de experienţă
 • informări pedagogice
 • elaborarea de probe de evaluare, instrumente de evaluare, descriptori de performanţă
 • evidenţa înregistrării rezultatelor şcolare şi a măsurilor ameliorative
 • elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale(individual sau  în colective de lucru)
 • întocmirea de planificări calendaristice, proiectări pe unităţi de învăţare

Read Full Post »

În fişa cadrului didactic au intervenit anumite modificări (orar, elevi pentru performanţă, titlul lucrării pentru gradul didactic I…)

Poate fi descărcată de la:

http://www.isjneamt.ro/public/specialitati.php?actiune=specialitati&tip=comunicari&IdSpecialitate=7

Read Full Post »

Art.1 Anul şcolar 2009­-2010 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare.

Art.2 Anul şcolar 2009-­2010 începe pe data de 1 septembrie 2009, se încheie pe data de 31 august 2010 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri – luni, 4 ianuarie 2010 – vineri, 29 ianuarie 2010

În perioada 2-8 noiembrie 2009, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţă – sâmbătă, 19 decembrie 2009 – duminică, 3 ianuarie 2010

Cursuri – luni, 4 ianuarie 2010 – vineri, 29 ianuarie 2010

Vacanţă intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2010 – duminică, 7 februarie 2010

Semestrul al II­-lea

Cursuri – luni, 8 februarie 2010 – vineri, 2 aprilie 2010

Vacanţă – sâmbătă, 3 aprilie 2010 – duminică, 11 aprilie 2010

Cursuri ­- luni, 12 aprilie 2010 – vineri, 11 iunie 2010

Vacanţa de vară – sâmbătă, 12 iunie 2010– duminică, 12 septembrie 2010

 (Din ordin ministru nr.4356/12.06.2009)

Mai multe la: http://www.edu.ro/index.php/articles/c21/

Read Full Post »

Older Posts »